ብመሰረት ኣብ ሉቃ 1፡17 “ንሱ ብቁዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሄር ኬዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ዉሉድ፡ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ፡ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቕድሚኡ ኪከይድ እዩ።” ዝብል ቃል፡ ራኢና ንኣምላክ ዝበቕዕ ህዝቢ ምፍራይ እዩ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ዝተጸወዓሉ ጽዉዓ ብቑዕ ኮይኑ ከም ዝመላለስ ምግባር እዩ። ኣብ ኤፌ 4፡1 “ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጽዉዓ ብቑዓት ኬንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣሎኩ” ይብል።

 

 

ሓደ ሰብ ብመንፈሳዊ ሂወቱ ብቑዕ እንተኮይኑ ንብዙሕ ሰብ ናብ ኣምላኽ ንምምላስን ንለዉጥን መንገዲ እዩ ዝከዉን፡፡ ቃል ኣምላኽ ኣብ 2ይ ጢሞ 2፡1 ሃዋርያ ጳዉሎስ ንጢሞቲዎስ ክምዕዶ ከሎ፡ “እምብኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል” ይብሎ። ብጸጋ እናደልደልካ ምኻድ ካብቲ መለለይ ብቕዓት ሓደ ኣማኒ እዩ። ኣብ 2ይ ጴጥ 3:18 “ብጸጋን ብፍልጠት ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ድኣ ዕበዩ” ይብል ቃል ኣምላኽ።

ብርሃን ውንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ነዚ ራእይ’ዚ ሒዛ ኣብ ትምህርትን ስልጠና ኣገልገልቲን ብዕቱብ ትንቀሳቀስ ኣላ። ሓይልናን ብቕዓትናን እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ብናብራኡ ንእግዚኣብሄር ዝበቅዕ ህዝቢ ንምርኣይ ንዓዪ ኣሎና። 

 . . . ናብቲ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ንየሱስ ንጠምት።  እብ 12፡2  1ይ ተሰ 2፡11-12