እንሆ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ሎሚ መዓይይቲ ኣምላኽ ብዝኾኑ ኣገልገልታ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንኽብሪ ኣምላኽን ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስን (ማሕበርንምዕናው መንግስቲ ሰይጣንን ብመርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይትኣቢላ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣመንቲ መንፈሳዊ መግቢ ቀሪባ ከተገልግለኩም ጀሚራ ኣላ። ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና (ዌብሳይት) ብምዃን መንፈሳዊ መግቢ ክትምገቡ ብምብቃዕኩም እንዕ ሓጎሰኩም ትብል።

በቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ጸጋ መንፈሳዊ ጽምኣትኩም ከነርዊ ተበጊስና ኣለና። ብወገንኩም ድማ እዛ መርበብ ሓበሬታ ክትዓብን ውጽኢታዊ ኣገልግሎት ክትህብን ዕለታዊ ጸሎትኩምን ምኽርኹምን ተሳትፎኹምን ከይፍለየና ትላቦ።

ንኩሉኩም ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና ፍቅሪ ኣምላኽን ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኹም ይኹን ትብል  እግዚኣብሔር ይባርኽኩም

መሓሪ ዑቁባይ፡ ላዕለዋይ ጓሳ ማሕበር

ብመጀመርያ ነቲ ኹሉ ግዜ ፍቕሩን ምሕረቱን ከየጉደለ ብልውሃቱ ዝጓስየና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ። ብምቕጻል ነዚ መርበብ ሓበሬታ ንኽንከፍት ኣብቲ ዘለዎም ጻዕቂ ስራሕ መስዋእቲ ከፊሎም፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ጽፉፍን ብሉጽን ጌሮም ከዳልዉ ብዘይዕረፍቲ ዝጸዓሩ የሕዋትና፡ ኣምላኽ ይባርኽኩም ዓስብኹም የብዝሓዮ ክብል እፈቱ።

ኩልና ህዝቢ ኣምላኽ፡ ምጅማር እዚ መርበብ ሓበሬታ ንኹልና ኣዝዩ ዓቢ ረብሓ ሙዃኑ ፈሊጥና፡ ተጠቀምቲ ናይዚ ተረኺቡ ዘሎ ዕድል ክንከዉን ይግባኣና እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ፡ ኣብ ግሃ 20:32 “ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ኺሀንጸኩምን ምስ ኲላቶም ቅዱሳን ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን ኤማሕጽነኩም ኣሎኹ።” ይብል፡ ስለዚ  በቲ ኣምላኽ ዝኸፈተልና ዕድል ተጠቂምና፡ ምስኩሎም ቕዱሳን መንግስቲ ኣምላኽ ክንርስተ ምእንቲ፡ ንቃልኣምላኽ ከነንብብን ኣብ ሓቂ ክንትከልን ይግብኣና። ኣብ 2ይ ጴጥ፡ 3:18 “ብጸጋን ብፍልጠትን ጎይታናን መድሓኒናን ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ . . .” ይብል። ስለዚ ብፍልጠትን ብጸጋን ምእንቲ ክንዓቢ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘሎና ግዜ እናወሰኸ ክኸይድ ይግባእ።

እምበኣርሲ ተጠቀምቲ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኩላትኩም ኣብኡ ንዘሎ ትሕዝቶ ብምንባብ ብፍልጠት ክትዕብዩን ክትባረኹን ቤተክርስትያን ትላበወኩም፡ ጽቡቕ ናይ ምጅማር ግዜ ይግበረልና። ጎይታ ይባርኹም። 

ዮሴፍ ጎይትኦም ተሓጋጋዚ ጓሳ ማሕበር